Последние изменения - Поиск:

Основно меню

Разделы

PmWiki

ред.

XLPage

This page contains the string mappings to convert PmWiki's prompts into another language. See Localization.Localization? and Internationalizations for how to details.

Srings have the original (English) text on the left-hand-side, and two quotation marks on the right-hand-side which can be filled with the translation.

Some strings already have an English explanation on the right-hand-side, which can be replaced with the appropriate translation, to explain the cryptic string names on the left-hand-side.

Lines commencing with the comment character "#" do not need to be translated.

Other strings to be translated, including some used in previous versions of PmWiki, may be found at PmWiki.XLPageCookbookTemplate.

 'xlpage-i18n' => 'utf-8',
 'Locale' => 'bg_BG.utf8',
 'TimeFmt' => '%d %B %Y, %H:%M ч',

Standard layout strings

 'View' => 'Преглед',
 'Edit' => 'Редактиране',
 'History' => 'История',
 'Print' => 'Печат',
 'Recent Changes' => 'Последни промени',
 'Logout' => 'Изход',
 'Search' => 'Търсене',
 'Page last modified on {$LastModified}' => 'Страницата е актуализирана на {$LastModified}',
 'Go' => 'Ok',
 'All Recent Changes' => 'Всички последни промени',
 # access keys
 # 'ak_view' => '',
 # 'ak_edit' => '',
 # 'ak_history' => '',
 # 'ak_print' => '',
 # 'ak_recentchanges' => ''

Print layout strings

 'From $WikiTitle' => 'От $WikiTitle',
 'Retrieved from {$PageUrl}' => 'Взето от {$PageUrl}', 

Page locations

 '{$SiteGroup}/EditQuickReference' => 'PmWikiBg/EditQuickReference',
 '{$SiteGroup}/UploadQuickReference' => 'PmWikiBg/UploadQuickReference',
 '{$SiteGroup}/Search' => 'PmWikiBg/Search',
 '{$SiteGroup}.PageNotFound' => 'PmWikiBg.PageNotFound',

Browse page strings

 'redirected from' => 'Пренасочване от ',

Edit page strings

 'Editing {*$FullName}' => 'Редактиране на {*$FullName}',
 'Save' => 'Запис',
 'Save and edit' => 'Запис и редактиране',
 'Save as draft' => 'Запис в чернови',
 'Preview' => 'Предварителен преглед',
 'Cancel' => 'Отказ',
 'Reset' => 'Отказ',
 'Author' => 'Автор',
 'An author name is required.' => 'Необходимо е да се въведе име на автор.',
 'Summary' => 'Резюме',
 'This is a minor edit' => 'Малка промяна',
 'Preview {$FullName}' => 'Преглед на {$FullName}',
 'Preview {*$FullName}' => 'Преглед на {*$FullName}',
 'End of preview -- remember to save' => 'Край на предварителния преглед -- не забравяйте да запишете страницата.',
 'Page is unsaved' => 'Страницата не е записана',
 'Top' => 'Горе',
 # access keys
 # 'ak_save' => '',
 # 'ak_saveedit' => '',
 # 'ak_preview' => '',
 # 'ak_savedraft' => '',

Page history strings

 '{$FullName} History' => 'История на {$FullName}',
 'Show minor edits' => 'Показване на малките промени',
 'Hide minor edits' => 'Скриване на малките промени',
 'Show changes to markup' => 'Показване на изходния код',
 'Show changes to output' => 'Показване на форматирания резултат',
 'by' => 'от',
 'Restore' => 'Възстановяване',
 'Added line $DiffLines:' => 'Добавен ред $DiffLines:',
 'Added lines $DiffLines:' => 'Добавени редове $DiffLines:',
 'Changed line $DiffLines from:' => 'Променен ред $DiffLines от:',
 'Changed lines $DiffLines from:' => 'Променени редове $DiffLines от:',
 'Deleted line $DiffLines:' => 'Изтрит ред $DiffLines:',
 'Deleted lines $DiffLines:' => 'Изтрити редове $DiffLines:',
 'to:' => 'към:',

Page attribute strings

 'Attributes' => 'Свойства',
 '{$FullName} Attributes' => 'Свойства на {$FullName}',
 'Set new read password:' => 'Парола за четене:',
 'Set new edit password:' => 'Парола за редактиране:',
 'Set new attribute password:' => 'Парола за свойства:',
 '(set by $PWSource)' => '(настройка в $PWSource)',
 '(using $PWCascade password)' => '(парола за "$PWCascade")',

 'EnterAttributes' => "Тук въведете новите свойства. Празно поле ще запази текущите свойства. За изтриване на свойство, въведете думата 'clear'.",

Authorization strings

 'Name' => 'Име',
 'Password' => 'Парола',
 'Password required' => 'Необходима е парола',
 'Name/password not recognized' => 'Неразпознати име/парола',

Search strings

 'Search' => 'Търсене',
 'Search Results' => 'Резултати от търсенето',
 'SearchFor' => 'Търсене за <em>$Needle</em> :',
 'SearchFound' => '$MatchCount съвпадащи страници от общо $MatchSearched.',

Upload strings

 'Attach' => 'Прикачване',
 'Uploads' => 'Файлове',
 'Attachments for' => 'Файлове, прикачени към',
 'File to upload:' => 'Файл за прикачване:',
 'Name attachment as:' => 'Преименоване на файла в:',
 'Upload' => 'Изпращане',
 'ULsuccess' => 'Изпращането бе успешно',
 'ULbadname' => 'Невалидно име на файл',
 'ULbadtype' => 'Файлове \'$upext\' не се допускат',
 'ULtoobig' => 'Файлът е с твърде голям размер.',
 'ULtoobigext' => 'Файлът е с по-голям размер от допустимите $upextmax байта за файл от тип \'$upext\'',
 'ULpartial' => 'Réception incomplète du fichier',
 'ULnofile' => 'Липсваше файл',
 'ULexists' => 'Файлът съществува',
 'ULpquota' => 'Дисковото пространство за групата е превишено',
 'ULtquota' => 'Дисковото пространство за прикачените файлове е превишено',
 'Set new upload password:' => 'Парола за прикачване на файлове:',

GuiEdit button bar

 'Emphasized' => 'Курсив',
 'Emphasized (italic)' => 'Курсив (наклонен шрифт)',
 'Strong' => 'Получер',
 'Strong (bold)' => 'Получер (удебелен шрифт)',
 'Page link' => 'Връзка към страница',
 'Link to internal page' => 'Връзка към вътрешна страница',
 'link text' => 'текст на връзката',
 'Link to external page' => 'Външна връзка',
 'file.ext' => 'file.txt',
 'Attach file' => 'Прикачен файл',
 'Big text' => 'Увеличаване на шрифта',
 'Small text' => 'Намаляване на шрифта',
 'Superscript' => 'Горен индекс',
 'Subscript' => 'Долен индекс',
 'Heading' => 'Заглавие на раздел',
 'Subheading' => 'Titre de sous-section',
 'Center' => 'Центриране',
 'Unordered list' => 'Неномериран списък',
 'Unordered (bullet) list' => 'Неномериран списък',
 'Ordered list' => 'Номериран списък',
 'Ordered (numbered) list' => 'Номериран списък',
 'Indented text' => 'Текст с отстъп',
 'Hanging indent' => 'Обратен отстъп',
 'Horizontal rule' => 'Хоризонтална черта',
 'Table' => 'Таблица',
 'nowiki' => 'Без уики-форматиране',
 'teletype' => 'равношироки букви',
 'nowiki teletype' => 'Без уики-форматиране и с равношироки букви',
 # access keys
 # 'ak_em' => '',
 # 'ak_strong' => '',

Others

 'not found' => 'не открит',
 '(approve sites)' => '(одобряване)',
 'This post has been blocked by the administrator' => 'Съхранението беше блокирано от администратора.'
 'Password encryption' => 'Кодиране на парола',
 'Name/password not recognized' => 'Неразпознати име/парола',
 'EditConflict' => "Страницата е била променена, откакто започнахте да я редактирате. Промените бяха обединени в долния текст: прегледайте резултата преди да го съхраните. Конфликтните пасажи, които системата не успя да обедини, са оградени с &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; и &gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;.",
 'EditWarning' => "Страницата е била променена, откакто започнахте да я редактирате. Ако продължите, вашите промени ще отменят редакции на други автори.",
 'View changes' => 'Показване на промените',

Historical

 'Backlinks' => 'Връзки',

Cookbook

 'Back to gallery' => 'Обратно в галерията',
 'Page deleted' => 'Изтрита страница',
 'Page undeleted' => 'Възстановена страница',
 'Show all' => 'Показване на цялата история',

Править - История - Печать - Последние изменения - Поиск
Редакция от 22.06.2008 19:27