Последние изменения - Поиск:

Разделы

PmWiki

ред.

Základy editování

autori (základné)

Stránky na tomto serveru jsou WikiWikiWeb? stránky, co¾ znamená, ¾e stránky mù¾e vytváøet a upravovat i více autorù najednou. Chcete-li stránku upravit, kliknìte na dokaz Upravit který se nachází kdesi na stránce, obvykle ho hledejte v hlavièce èi v patì stránky. Nìkteré stránky mù¾ou být chránìné heslem (password-protected?), co¾ se odvíjí od bezpeènostní politiky systému, ale mnoho systémù dovoluje volnou úpravu svých stránek.

Pokud stránku upravujete, vidíte znaèkovaný text, která popisuje obsah stránky. Základní pravidla pro znaèkování (formátování ) jsou velice jednoduché:

 1. Mezi odstavce vkládejte prázdný øádek
 2. Pro vytvoøení seznamu zaènìte ka¾dý øádek symbolem møí¾ky # pro oèíslované, tedy uspoøádané seznamy, anebo symbolem * pro odrá¾ky (neuspoøádané ) seznamy..
 3. Pro vytvoøení nadpisu zaènìte øádek jedním èi více znaèkami ! ; !! je podnadpis, a !!! je podpodnadpis.
 4. Pro zvýraznìní textu ho uzavøete do jednoduchých uvozovek; ''text'' pro kurzívu èi '''text''' pro tuèné písmo.
 5. Chcete-li vytvoøit odkaz na jinou stránku, uzavøete obsah názvu do dvojitých hranatých závorek; kupøíkladu takto[[basic editing]] (základy editování) odkazuje na tuto stránku. Odkazy na neexistující stránky? (nonexistent pages?) se zobrazují odli¹nì tak, aby vyzvaly dal¹í autory k vytvoøení tìchto stránek.
 6. Pro vytvoøení adresy na jiný server jednodu¹e napi¹te pouze plnou adresu stránky, pøíkladem: http://www.example.com/ .

Pokud si stále nejste jisti a chcete experimentovat s formátováním stránek, zkuste WikiPískovi¹tì. Upravovat WikiPískovi¹tì, kde mù¾ete editovat, ani¾ byste se museli bát, ¾e zmìníte nìco dùle¾itého na tìchto stránkách. Chcete-li upravovat i jiné stránky, je slu¹ností je podepsat; pou¾ijete-li ~~~ ve skuteènosti se 'podepí¹ete ' jménem, které poskytnete v poli Autor ve formuláøi pro Úpravu stránky.

Pøíklady

Následující tabulka ukazuje bì¾né zpùsoby znaèkování stránek. Pravý sloupec ukazuje výsledek formátování, levý to, co musíte napsat, abyste tohoto výsledku dosáhli. Více informací naleznete v pravidlech formátování textu a na jiných stránkách Nápovìdy. Vyèerpávající seznam pøedvoleného znaèkování je k dispozici jako hlavní index znaèkování?

V¹eobecné pou¾ití

Takto to vypadá

Toto je tøeba napsat

Prázdný øádek

zaène nový odstavec.

Prázdný øádek

zaène nový odstavec.

Jeden znak nového øádku obvykle neovlivní rozlo¾ení. Pou¾ijte dvì zpìtná lomítka
pro zalomení øádku.

Jeden znak nového øádku
obvykle neovlivní rozlo¾ení. 
Pou¾ijte dvì zpìtná lomítka\\
pro zalomení øádku.

Jedno zpìtné lomítko spojí následující øádek s øádkem pøedcházejícím.

Jedno zpìtné lomítko \
spojí následující øádek \
s øádkem pøedcházejícím.

Pou¾ijte tøi zpìtná lomítka

pro dvojí zalomení øádku.

Pou¾ijte tøi zpìtná lomítka\\\
pro dvojí zalomení øádku.
 • Seznamy se vytvoøí pomocí hvìzdièek.
  • Víc hvìzdièek vytvoøí vnoøené seznamy
   • Seznam se ukonèí

prvním øádkem, na kterém není seznam.

 1. Èíslované seznamy
 2. jsou také mo¾né
  • a i ty mohou býti vnoøené.
* Seznamy se vytvoøí pomocí hvìzdièek.
** Víc hvìzdièek vytvoøí vnoøené seznamy
*** Seznam se ukonèí
prvním øádkem, na kterém není seznam.

# Èíslované seznamy
# jsou také mo¾né
** a i ty mohou býti vnoøené.
©ípka (->) odsadí obsah.
Zarovnáte text pro pokraèování v odsazení.
Del¹í ¹ípky (-->) odsadí je¹tì dále.
©ípka zpátky (-<) vytvoøí odsazení dal¹ího øádku, první øádek je vysazený ven a øádky vý¹e jsou odsazené.
Del¹í ¹ipky zpìt odsadí dále.
-> ©ípka (->) odsadí obsah.

  Zarovnáte text pro pokraèování v odsazení.

-->Del¹í ¹ípky (-->) odsadí je¹tì dále.

-<©ípka zpátky (-<) vytvoøí \
odsazení dal¹ího øádku, první øádek \
je vysazený ven a øádky vý¹e \
jsou odsazené.
--< Del¹í ¹ipky zpìt odsadí \
dále.
Definièní seznam
seznam definicí
polo¾ka
definice polo¾ky
dal¹í polo¾ka
definice této polo¾ky
: Definièní seznam : seznam definicí
: polo¾ka : definice polo¾ky
: dal¹í polo¾ka : definice této polo¾ky
 Øádky, které zaèínají
 mezerou se formátují pøesnì tak
 jak jsou napsané, tedy písmo v pevné ¹íøce.

V¹imnìte si, ¾e velmi dlouhé øádky pøedformátovaného textu mohou zpùsobit roz¹íøení celé stránky.

 Øádky, které zaèínají
 mezerou se formátují pøesnì tak
 jak jsou napsané, tedy písmo v pevné ¹íøce.
V¹imnìte si, ¾e velmi dlouhé øádky pøedformátovaného textu
mohou zpùsobit roz¹íøení celé stránky.

Tento text je zarovnaný na støed.

Tento text je zarovnaný vpravo.

%center% Tento text je zarovnaný na støed.

%right% Tento text je zarovnaný vpravo.

Ètyøi, anebo více, pomlèek na zaèátku øádku


vytvoøí vodorovnou èáru.

Ètyøi, anebo více, pomlèek
na zaèátku øádku
----
vytvoøí vodorovnou èáru.

Odkazy

Takto to vypadá

Toto je tøeba napsat

Procviète si editaci! vo wiki sandbox?.

 • Text ve dvojitých hranatých závorkách se stane odkazem na jiné stránky.
 • Slova se automaticky zaèínají velkými písmeny na zaèátku nadpisu.
Procviète si editaci
vo [[wiki sandbox]].

Procviète si editaci v WikiSandbox.

Kterou?? No, pøeci tu v Main.WikiSandbox.

 • Pøi odkazování na stránku v jiné wikiskupinì, zadejte název skupiny, následovaný oddìlovaèem, a a¾ potom název stránky
 • Pokud je oddìlovaè, který pou¾ijete, lomítko, objeví se pouze název stránky.
 • Pokud je oddìlovaè teèka, objeví se celý øetìzec.
Procviète si editaci
v [[Main/WikiSandbox]].
Kterou??
No, pøeci tu v [[Main.WikiSandbox]].

Procviète si editaci na zku¹ebním místì?.

Procviète si editaci na zku¹ebním místì.

Procviète si editaci na zku¹ebním místì?.

 • Text po svislé èáøe (|) se pou¾ívá jako text odkazu, èi pou¾ijte alternativní (a snad i více pochopitelné) oznaèení pomocí ¹ipky (text -> odkaz).
Procviète si editaci na 
[[WikiSandbox | zku¹ebním místì]].

Procviète si editaci na 
[[Main.WikiSandbox | zku¹ebním místì]].
Procviète si editaci na
[[zku¹ebním místì -> WikiSandbox]].

Procviète si editaci v wiki sandboxe?. Procviète si editaci v sandbox?.

 • Koncovky se stanou souèástí textu odkazu.
 • Závorky skryjí èásti názvu odkazu.
Procviète si editaci v 
[[wiki sandbox]]e.
Procviète si editaci v 
[[(wiki) sandbox]].

Jen tak mimochodem, co jeaardvark?

 • Pmwiki mù¾e pou¾ívat InterMap prefixy, které mají specifické významy.
 • Závorky jich mù¾ou té¾ skrýt.
%newwin%Jen tak mimochodem, ,
co je [[(Wikipedia:)aardvark]]?

Odkazy na externí zdroje lze zadat:

 1. èisté url: http://google.com
 2. text odkazu: Google
 3. jako oznámení: [1]
Odkazy na externí zdroje mo¾no zadat
# èisté url: http://google.com
# text odkazu: [[http://google.com | Google]]
# jako oznámení: [[http://google.com |#]]

Odkazy se mù¾ou otevøít v novém oknì, jako v http://www.pmwiki.org.

Odkazy se mù¾ou otevøít v novém oknì,
jako v %newwin% http://www.pmwiki.org.

Formátování znakù

Zvýraznìné, silnì zvýraznìné, zvýraznìná kurzíva.

 • Toto jsou v¹echno apostrofy (jednoduché uvozovky), NE dvojité uvozovky.
''Zvýraznìné'', '''silnì zvýraznìné''', 
'''''zvýraznìná kurzíva'''''. 

Text s rovnou ¹íøkou

Toto je pøedformátovaný tok textu

@@Text s rovnou ¹íøkou@@ 
 
[@Toto je
 pøedformátovaný
  blok textu@]
 • Text s horními indexy
 • Text s dolními indexy
 • odstranìný pøe¹krtnutý text
 • vlo¾ený podtr¾ený text
 • velký, vìt¹í text
 • malý, men¹í text
* Text s '^horními indexy^'
* Text s '_dolními indexy_'
* odstranìný {-pøe¹krtnutý-} text
* vlo¾ený {+podtr¾ený+} text
* [+velký+], [++vìt¹í++] text
* [-malý-], [--men¹í--] text

WikiStyles dovoluje textu aby byl v jiných barvách.

 • Pou¾ijte malá písmena pro barvy RGB (#ff7f00, ne #FF7F00).
[[WikiStyles]] dovoluje %red% textu
%blue% aby %green% byl v 
%color=#ff7f00% jiných %%barvách.

Nadpisy a bloky

Hlavní podnadpis

Hlavní podnadpis s men¹ím textem

Vedlej¹í podnadpis

A více

Podnadpisù
 • Nadpisy jsou u¾iteèné pro vytvoøení "dobøe strukturované" stránky. Opravdu nejsou na vytvoøení pouze velkého textu.
!! Hlavní podnadpis
!! [-Hlavní podnadpis s men¹ím textem-]
!!! Vedlej¹í podnadpis
!!!! A více
!!!!! Podnadpisù
Titulky stránky

Nezobrazené

 • Direktiva (:title:) nastaví titulek stránky na nìco jiného ne¾ je název stránky.
(:title Základy editování:)
Blokové styly

V¹echen text v tomto bloku je fialový.

 • Fialové krávy a fialové kvìty
 • Fialový lido¾rout
 • A nyní je tento seznam èervený
 • a tento text je zarovnaný na støed
 • a tento text je zarovnaný vpravo
 • A toto je normálnì
>>purple<<
V¹echen text v tomto blok
je fialový.
* Fialové kvìty a fialové krávy
* Fialový lido¾rout
>>red<<
* A nyní je tento odkaz èervený
>>center<<
* a tento text je zarovnaný na støed
>>right<<
* a tento text je zarovnaný vpravo
>><<
* A toto je normálnì

<< Introduction? | Index dokumentu | Tvorba nových stránek >>

OT: PmWiki je pro mne nová, kde mù¾u zjistit nìjaké základní informace pro zaèátek? OD: Tato stránka (Základy editace) je dobrý zaèátek. Odtud mù¾ete jednodu¹e následovat navigaèní odkazy v dolní èásti stránky (øíká se jim WikiTrails? - Wiki stopy) na dal¹í stránky nebo na stránku Index dokumentu, která poskytuje pøehledný index základních dokumentaèních stránek, seøazených od základních po pokroèilé.

OT: Jak do svojí Wiki vlo¾ím speciální znaky? OD: Pou¾ijte kódy znakù pro vlo¾ení speciální znaky?, jako jsou symboly Copyright (©) a Trademark (® anebo ™), které se nenacházejí na Va¹í klávesnici.

OT: Proè jsou samostatné øádky textu v zdrojovém znaèkování spojené do jediného øádku ve finální verzi ? Aktualizuj mì? (:linebreaks:)

...

Править - История - Печать - Последние изменения - Поиск
Редакция от 08.11.2008 23:58