Последние изменения - Поиск:

Разделы

PmWiki

ред.

Tvorba nových stránek

autoøi (základní) Chcete-li vytvoøit novou stránku, potøebujete upravit starou stránku, a na ní pøidat odkaz na stránku, kterou chcete vytvoøit.

Pro odkázání na Va¹i novou stránku si ji musíte pojmenovat. Nejlep¹ími názvy jsou ty, které popisují obsah stránky, jeliko¾ ty si ka¾dý mù¾e jednodu¹e zapamatovat a napsat je potom rovnou.

Existují dva hlavní zpùsoby, jak vytvoøit novou stránku:

  1. Dvojité hranaté závorky: Napsáním [[moje nová stránka]] vytvoøíte odkaz na moje nová stránka?. S odkazmi v dvojitých hranatých zátvorkách mo¾no robi» veµa vecí.
  2. WikiSlová: Na serveroch, ktoré majú zapnuté WikiSlová ako syntax pre tvorbu odkazov, napísanie MojaNovaStranka vytvorí odkaz na MojaNovaStranka?. WikiSlová? sú SpojeneSlovaZacinajuceVelkymiPismenami, a, na takýchto serveroch, nie sú potrebné dvojité hranaté zátvorky aby sa stali odkazmi. V¹imnite si, ¾e niektoré servery majú vypnuté odkazy pomocou WikiSlov -- vrátane tohto!

Mô¾ete vidie», ¾e odkazy na moja nova stranka? majú v¹etky za sebou otázniky. To preto lebo moja nova stranka? e¹te nebola napísaná. Kliknutie na odkaz vás prenesie na editovací formulár, kde mô¾ete napísa» a ulo¾i» novú stránku.


Ïal¹í spôsob ako vytvori» stránku: v poli adresy vo va¹om webovom prehliadaèi (kde je URL stránky), zmeòte názov aktuálnej stránky na názov stránky, ktorú chcete vytvori», a stlaète Enter alebo urobte to èo by ste normálne urobili aby ste pre¹li na nové umiestnenie. PmWiki vám potom svedomito oznámi, ¾e stránka, ktorú ste zadali neexistuje, ale mô¾ete kliknú» na odkaz "Upravi»" aby ste vytvorili, upravili a ulo¾ili novú stránku.

Zlé na tejto metóde je, ¾e na va¹u novú stránku nie sú ¾iadne odkazy, tak¾e ste jediná osoba, ktorá vie, ¾e existuje. Bude sirotou, neèítaná, neodkazovaná, nemilovaná. Preto pridanie odkazu na existujúcu stránku alebo na BoènúLi¹tu je lep¹í spôsob pre vytvorenie stránky.


Mô¾ete tie¾ organizova» príbuzné stránky do skupín?, a odkazova» medzi stránkami v rôznych skupinách. Zistite viac?.

<< Základy editace | Index dokumentácie | Odkazy >>

Править - История - Печать - Последние изменения - Поиск
Редакция от 09.09.2007 20:23