Последние изменения - Поиск:

Разделы

PmWiki

ред.

Odstraòování stránek

Pro odstranìní stránky otevøete její editaci, vyberte ve¹kerý její obsah a nahraïte ho jediným slovem

    delete

Je vhodné pøidat do pole Souhrn komentáø vysvìtlující proè jste danou stránku odstranili. (Pole Souhrn se obyèejnì nachází hned pod editaèní textovou oblastí).

Po ulo¾ení zmìn je stránka odstranìná. Jako bezpeènostní pojistka stránka na serveru stále existuje (s èasovým údajem - timestamp) a wiki administrátor? jí mù¾e obnovit na pùvodní stránku.

Pokud máte podezøení, ¾e stránka byla vymazána, ale nejste si jisti, podívejte se na Poslední úpravy (RecentChanges) wikiskupiny. Vymazání stránky se pova¾uje za zmìnu stránky a je tedy na tomto místì dohledatelná (stejnì jako na V¹echnyPosledníZmìny (Site.AllRecentChanges).

Pøedvolené slovo pou¾ívané na mazání stránek ("delete") je mo¾né zmìnit v config.php nastavením promìnné $DeleteKeyPattern (viz EditacePromìnných?). Pokud existuje riziko zlomyslného mazání stránek, je dobré zmìnit tento pokyn na nìjaký ménì odhadnutelný. Existuje i návod(recept) na vytvoøení vlastní akce mazání vKuchaøka:MazacíAkce.

Odstraòování skupin a kategorií

Kdy¾ vytvoøím Skupinu (Group) nebo Kategorii (Category), jak se mohu zbavit oné skupiny èi kategorie?

Odstraòte ne¾ádoucí stránky z wiki.d/ . (Pøístup pøes wiki nevyøe¹í problém, nebo» se mazání bere jako "zmìna", co¾ zpùsobí ¾e se stránka RecentChanges (PosledníZmìny) znovu vytvoøí.)

<< Attach lists? | IndexDokumentace | Instalace >>

Править - История - Печать - Последние изменения - Поиск
Редакция от 22.08.2007 14:49