Последние изменения - Поиск:

Разделы

PmWiki

ред.

Index dokumentace

Stránky v ní¾e uvedeném seznamu popisují rùzné aspekty pou¾ívaní, administrace a øe¹ení problémù instalací PmWiki, dále aspekty komunity PmWiki.

Dokumentace je stále neúplná, vy sami mù¾ete svobodnì pøispìt k jejímu doplnìní! Staèí upravovit stránky odkazované z pmwiki.org. Hodí se prostudovat pravidla dokumentace.


Témata pro zaèáteèníky pøi vytváøení/úpravách stránek

Témata pro støednì pokroèilé úpravy stránek

Organizace a ochrana stránek

Administrace serveru PmWiki

Instalace a údr¾ba

Pøizpùsobení

Øe¹ení problémù

Bezpeènost

  • AuthUser - Autorizaèný systém zalo¾ený na identitì (u¾ivatel-heslo)
  • Blocklist - Vyhnìte se wikispamu blokovaním výrazù nebo IP adres
  • Oznámení - Posílejte e-mailové správy pøi zmìnì stránek (té¾ webové kanály)
  • Správa hesel - Pou¾ití hesel na stránky, skupiny nebo celý server
  • RefCount - Najdìte opu¹tìné a chybìjící stránky
  • Schvalovaní URL - Odraïte "spamování odkazy" pomocí urlapprove.php

Vývoj

  • Promìnné - Promìnné dostupné pro lokální nastavení
  • Funkce - Jak fungují nìkteré funkce v pmwiki.php
  • Formát souboru stránky - Vytvoøte stránky ve wiki formátì pro nahrání na vá¹ PmWiki server

O aplikaci PmWiki

Править - История - Печать - Последние изменения - Поиск
Редакция от 26.08.2007 09:35