Последние изменения - Поиск:

Разделы

PmWiki

ред.

Úvodní nastavení

administrátoøi (základní) Jakmile máte na svém serveru fungující instalaci PmWiki (viz Instalace?), mù¾ete ho pøizpùsobit pro svoje konkrétní potøeby.

Vìt¹ina konfiguraèních pokynù je ulo¾ena v souboru local/config.php. Nìkterá nastavení naleznete na speciálních stránkách ve skupinìSite, jako napøíklad Site.SideBar menu.

Lokální konfiguraèní soubor (local/config.php)

Pøi první instalaci PmWiki soubor local/config.php neexistuje. Zkopírujte soubor sample-config.php (v adresáøi docs/) do local/config.php a pou¾ijte ho jako výchozí bod. Mohli byste vytvoøit i prázdný local/config.php, ale sample-config.php usnadní a pøedev¹ím urychlí práci.

Toto je jednoduchý soubor config.php:

<?php if (!defined('PmWiki')) exit();
$WikiTitle = "Stránky pøátel medvídka Brumly";
$PageLogoUrl = "http://www.example.com/mojelogo.gif";

$DefaultPasswords['admin'] = crypt('nejtajnejsi');

$EnableUpload = 1;
$DefaultPasswords['upload'] = crypt('tajne');

putenv("TZ=EST5EDT");
$TimeFmt = '%B %d, %Y, at %I:%M %p EST';

V¹imnìte si, ¾e config.php zaèína s <?php . Koncová PHP znaèka (tag) ?> je volitelná, a mù¾e být vynechána pro zlep¹ení kompatibility nìkterých OS. Ujistìte se, ¾e v souboru nejsou ¾ádné prázdné øádky èi mezery pøed<?php nebo za jakýmkoli uzavíracím ?>, jinak mù¾e dojít k výpisu chybových hlá¹ení na zaèátku va¹ich wiki stránek.

Vý¹e uvedený soubor config.php nastaví hodnotu va¹ich promìnných pou¾ívaných v PmWiki:

  • Promìnná $WikiTitle obsahuje název va¹ich stránek, který se objeví v titulku webového prohlí¾eèe.
  • Promìnná $PageLogoUrl pøedstavuje URL obrázku ikony, který bude zobrazen v levém horním rohu ka¾dé wiki stránky z va¹í instalace.
  • $DefaultPasswords['admin'] nastaví heslo pro administraci.
  • Nastavenie $EnableUpload na "1" umo¾ní Nahrávání na server ("Pøipojené soubory"). $DefaultPasswords['upload'] nastaví heslo pro nahrávání na server.
  • Promìnná prostøedí TZ definuje konkrétní èasové pásmo.
  • Promìnná $TimeFmt definuje vzhled èasových øetìzcù a (spolu s TZ) lokalizuje wiki do konkrétního èasového pásma.

Nastavením tìchto (a jiných) promìnných v local/config.php, mù¾ete nìkdy dost podstatnì zmìnit vzhled i vlastnosti narozdíl od výchozího nastavení. Seznam promìnných pou¾ívaných v PmWiki najdete v Promìnné PmWiki, a pøíklady serverù, které pou¾ívají PmWiki v pøizpùsobené podobì najdete na U¾ivatelé PmWiki.

Nastavení hesla pro administraci

Stránky ve skupinì Site (mimo Site.SideBar) jsou implicitnì zamknuté. Aby jste mohli upravovat tyto stránky, potøebujete v local/config.php vytvoøit administrátorské heslo pro celý server. Pro nastavení administrátorského hesla pro celý server na "mojetajne", zmìnte øádok na následující:

$DefaultPasswords['admin'] = crypt('mojetajne');

Musíte pou¾ít funkci crypt(), nastavte heslo na hodnotu která má pro vás význam. Podrobnosti o lep¹ím zapezpeèení va¹eho hesla najdete v HeslaAdmin?.

Nemìòte ani nepøemenovávejte pmwiki.php

PmWiki byla navr¾ena tak, ¾e v¹echny úpravy je mo¾no provádìt bez zmìny distribuèních souborù -- jeden z dùvodù je bezproblémová aktualizace na vy¹¹í verzi. PmWiki nikdy nezapisuje do souborù v adresáøích local/ nebo cookbook/, tak¾e toto umístìní va¹ich úprav ulehèí sledovat zmìny a aktualizovat PmWiki bez ztráty zmìn.

Pokud mìníte konfiguraci va¹ich stránek, v¾dy mìòte soubor local/config.php nebo pøidejte soubory do adresáøù cookbook/ nebo pub. Nemìòte pmwiki.php èi soubory v adresáøi scripts/ proto¾e budou pravdìpodobnì pøepsány pøi aktualizaci.

Nepøejmenovávejte ani soubor pmwiki.php, komplikovali byste si tím aktualizaci (nedo¹lo by k jeho pøepsání) a do¹lo by k nekonzistenci instalace. Vìt¹ina administrátorù pøidává do adresáøe pmwiki "wrapper skript" index.php, který obsahuje následující jediný øádek:

<?php include('pmwiki.php');

Dal¹í pøizpùsobení

Po nastavení souboru local/config.php, budete chtít pravdìpodobnì aplikovat dal¹í lokální pøizpùsobení?. Mnoho úprav, které byli vytvoøené najdete v Kuchaøce PmWiki. A nebojte se tìchto receptù - jsou dobøe pøipravené, tak¾e vìt¹ina z nich vy¾aduje jen stáhnutí jednoho souboru a pøidání jednoøádkového pøíkazu do config.php, a voilà! - fungují!

Pokud chcete provozovat více ne¾ jednu wiki na stejném serveru, pou¾ijte WikiFarmy?.

A teï co?

Nezapomeòte se zapojit do mailové konference PmWiki?, kde mù¾ete e-mailovat s jinými wiki administrátory? ohlednì pomoci pøi pøizpùsobování PmWiki a zúèastnit se diskusí o vylep¹eních PmWiki. Jestli¾e ji¾ va¹e stránky fungují, pøidejte je prosím k PmWikiU¾ivatelùm aby o nich ostatní vìdìli!

<< Instalace | IndexDokumentace | Upgrade >>

Править - История - Печать - Последние изменения - Поиск
Редакция от 22.08.2007 15:17