Последние изменения - Поиск:

Разделы

PmWiki

ред.

InterMap

autoøi (støednì pokroèilí) InterMap je systém pro definování odkazù mezi WikiWikiWeb? servery, který vyvinuli UseMod:UseModWiki a Meatball:MeatballWiki. Podstatou je pou¾ít slovo, které pøedstavuje definovanou cestu. Odkazy InterMap mají tvar MapPrefix:CestaStránky, kde se prefix hostitele pøevede na èáasteèné URL zalo¾ené na hodnotách v souborech serveru intermap.txt a localmap.txt.

Implicitní soubor intermap.txt distribuovaný s PmWiki (v adresáøi scripts/) obsahuje následující polo¾ky InterMap:

 PmWiki:     http://www.pmwiki.org/wiki/PmWiki/ 
Cookbook: http://www.pmwiki.org/wiki/Cookbook/
Wiki: http://www.c2.com/cgi/wiki?
UseMod: http://www.usemod.com/cgi-bin/wiki.pl?
Meatball: http://www.usemod.com/cgi-bin/mb.pl?
Wikipedia: http://www.wikipedia.com/wiki/
PITS: http://www.pmwiki.org/PITS/
Path:

A tak, se "PmWiki:Variables" stane "http://www.pmwiki.org/wiki/PmWiki/" + "Variables," odkazem na stránku PmWiki.Variables na oficiálním webovém serveru PmWiki, Wiki:FrontPage je odkaz na úvodní stránku prvního WikiWikiWeb, a Wikipedia:Stonehenge vás pøenese na èlánek Wikipedie o slavných megalitech v Anglii.

Jako u jiných odkazù, mù¾ete pou¾ívat syntaxi s dvojitými hranatými závorkami, abyste docílili jiného textu odkazu:

  • [[Meatball:StartingPoints | starting points]] over at Meatball se stane "starting points over at Meatball"
  • [[starting points -> Meatball:StartingPoints]] over at Meatball se stane "starting points over at Meatball"

Pokud chcete odkazovat pouze základní adresu InterMap (napø. http://www.wikipedia.com/wiki/ pro Wikipedii), potom zadejte [[Wikipedia:. | Wikipedia's main page]], co¾ vytvoøí Wikipedia's main page. V¹imnìte si . (teèky) za odkazem Map: reference.

speciální polo¾ka InterMapu Path: mù¾e být pou¾ita na vytvoøení "relativních URL" v odkazech.

Skuteèná sada odkazù InterMap na ka¾dém serveru je definovaná administrátorem serveru pøes stránku Site.InterMap? a soubor local/localmap.txt; více podrobností najdete v Vlastní InterMapy.

<< | IndexDokumentace | >>

Править - История - Печать - Последние изменения - Поиск
Редакция от 22.08.2007 14:38