Последние изменения - Поиск:

Разделы

PmWiki

ред.

Uspoøádané seznamy

Viz rovnì¾ Wiki styly, Cookbook:WikiStylesPlus

Kromì èíslovaných seznamù a seznamù s odrá¾kami je mo¾né pou¾ívat styly %ROMAN%, %roman%, %ALPHA%, a %alpha%; získáme tak seznam oznaèený øímskými èíslicemi nebo písmeny. Styl se pou¾ije na první element uspoøádaného seznamu, napøíklad:

# %ROMAN% Top level
## %ALPHA% Second level
## Second level
## Second level
### Second level
### Third level
## Second level
### Third level
#### %alpha% Fourth level
##### %roman% Fifth level
##### Fifth level
#### Fourth level
# Top level
# Top level
 1. Top level
  1. Second level
  2. Second level
  3. Second level
   1. Second level
   2. Third level
  4. Second level
   1. Third level
    1. Fourth level
     1. Fifth level
     2. Fifth level
    2. Fourth level
 2. Top level
 3. Top level

Pokud potøebujete zmìnit poèáteèní hodnotu èíslování seznamu, pou¾ijte atribut value stylu, napøíklad:

# %item value=2517% Top level
## %ROMAN% Second level
## Second level
## Second level
### Second level
### Third level
## Second level
### Third level
#### %alpha% Fourth level
##### %roman% Fifth level
##### Fifth level
#### Fourth level
# Top level
# Top level
 1. Top level
  1. Second level
  2. Second level
  3. Second level
   1. Second level
   2. Third level
  4. Second level
   1. Third level
    1. Fourth level
     1. Fifth level
     2. Fifth level
    2. Fourth level
 2. Top level
 3. Top level

<< Wiki styly a barvy | Index dokumentace | Direktivy pro stránky >>

Править - История - Печать - Последние изменения - Поиск
Редакция от 26.08.2007 09:29