С Граффити в России

PmWikiCs: PmWikiCs

PmWiki je WikiWikiWeb systém, který vyvinul Patrick Michaud v skriptovacím jazyce PHP. Systém PmWiki byl primárnì navr¾en jako nástroj, umo¾òující lehkou, spoleènou tvorbu a údr¾bu webových stránek.

Tyto stránky bì¾í na verzi pmwiki-2.2.33. Software je volnì dostupný pod licencí GNU General Public License (GPL) a je mo¾no ho stáhnout z http://www.pmichaud.com/pub/pmwiki. Dokumentace je dostupná pøes index dokumentace.

PmWiki je registrovanou obchodní znaèkou Patricka R. Michauda (http://www.pmichaud.com).


Stránky v skupinì PmWikiCs:

PmWikiCs /
BasicEditing
CreatingNewPages
CustomWikiStyles
DeletingPages
DocumentationIndex
EditQuickReference
FintyPriTvorbeStranky
GroupAttributes
GroupHeader
Images
InitialSetupTasks
InterMap
Internationalizations
Links
ListStyles
MarkupExpressions
PmWikiCs
PmWikiCs
ProhledatWiki
Sandbox
TextFormattingRules
TipyProEditaci
Upgrades
WikiStyleColors
WikiStyleExamples
WikiStyles
XLPage
Получено с http://www.graffiti.org.ru/PmWikiCs/PmWikiCs
Редакция от 13.09.2007 18:24