Последние изменения - Поиск:

Разделы

PmWiki

ред.

Znaèkovací pravidla pro formátování textù

authors (basic)

Tato stránka poskytuje podrobnìj¹í popis èasto pou¾ívaných znaèkovacích pravidel (pøíkazù) dostupných v PmWiki. Je jednoduché vytvoøit a udr¾ovat stránky bez pou¾ití znaèkovacích pravidel popsaných dále, ale kdy¾ je nìkdy budete potøebovat, jsou zde. Na pokusy s pravidly pou¾ijte, prosím, stránku Sandbox neboli Pískovi¹tì.


Odstavce

 • Neodsazujte odstavce.
 • Slova zalamujte a zadávejte jak potøebujete.
 • Pou¾ijte prázdný øádek jako zaèátek nového odstavce.
 • Pou¾ijte \ (jedno zpìtné lomítko) na konci øádky pro pøipojení následující øádky ke stávající.
 • Pou¾ijte \\ (dvì zpìtná lomítka) na konci øádky pro vynucené odøádkování,
  ale ponechání stávajícího prostøedí (napø. pro odøádkování v seznamu).
 • Øádky odsazené jednou nebo více mezerami (nebo tabulátorem) se zobrazí písmem pevné ¹íøky.

Odsazené odstavce (citace)

©ipky (->) na zaèátku odstavce se pou¾ívají pro jeho odsazení. Více pomlèek na zaèátku (--->) zpùsobí vìt¹í odsazení odstavce.

->Four score and seven years ago our fathers placed upon this continent
a new nation, conceived in liberty and dedicated to the proposition that
all men are created equal.
Four score and seven years ago our fathers placed upon this continent a new nation, conceived in liberty and dedicated to the proposition that all men are created equal.

Seznam s odrá¾kami

Seznam s odrá¾kami vytvoøíte hvìzdièkou umístìnou na zaèátku øádky. Více hvìzdièek zpùsobí vìt¹í zanoøení odrá¾ky:

* Polo¾ka první úrovnì
** Polo¾ka druhé úrovnì
** Dal¹í polo¾ka druhé úrovnì
* Dal¹í polo¾ka první úrovnì
 • Polo¾ka první úrovnì
  • Polo¾ka druhé úrovnì
  • Dal¹í polo¾ka druhé úrovnì
 • Dal¹í polo¾ka první úrovnì

Vodorovná oddìlovací èára

Ètyøi nebo více pomlèek (----) na zaèátku øádky vytvoøí vodorovnou oddìlovací èáru.

----


Øez písma (zvýraznìní)

 • Pou¾ijte dva apostrofy (''), napø., dva apostrofy, pro kurzívu (kurzíva)
 • Pou¾ijte tøi apostrofy ('''), napø. tøi apostrofy, pro tuèné (tuèné)
 • Pou¾ijte pìt apostrofù ('''''), napø. pìt apostrofù, pro tuènou kurzívu (tuèná kurzíva)
 • Pou¾ijte dva zavináèe (@@) pro písmo pevné ¹íøky
 • Pou¾ijte [+...+] pro vìt¹í text a [-...-] pro men¹í text
 • Zvýraznìní mù¾e být pou¾ito vícekrát na øádku, ale nemù¾e mìnit øez textu ve více odstavcích (napø., nemù¾ete vlo¾it konec odstavce v oznaèeném tuèném textu - rozdìlit takovýto text).

Dal¹í zvýraznìní

 • normální '+velký+', '-malý-', '^horní^', '_dolní_', {+podtr¾ené+}, {-pøe¹krtnuté-}.
  normální velký , malý , horní , dolní , podtr¾ené , pøe¹krtnuté.
 • Pou¾ijte znak (`),napø. `WikiWord WikiWord pro zabránìní automatického vytvoøení Wiki odkazu

Podívejte se na WikiStyles pro pokroèilé formátovací pøíkazy.


Odkazy

 • Slova a slovní spojení vlo¾te do dvojitých hranatých závorek (napø., [[text formatting rules]]) pro vytvoøení odkazu na jinou stránku této wiki.
 • Slova s velkým poèáteèním písmenem spojená dohromady (napø., WikiWords?) se pou¾ívají pro vytvoøení odkazu na jinou stránku této wiki bez nutnosti pou¾ít dvojitých hranatých závorek.
 • Adresy URLs zaèínající "http:", "ftp:", "gopher:", "mailto:" nebo "news:" vytvoøí odkaz automaticky, jako napø. http://www.pmichaud.com/toast.
 • Adresy URLs konèící pøíponou .gif, .jpg nebo .png jsou zobrazeny jako obrázek na stránce.
 • Odkazy s libovolným textem mohou být vytvoøeny jedním ze dvou zpùsobù [[cíl | text]] nebo [[text -> cíl]]. Text mù¾e být an image URL, in which case the image becomes the link to the remote url or WikiWord.
 • [[#Kotva]] kotvy, na které se potøebujete odkázat ze stránky vytvoøíte napø. takto [[#Odstavce]] a pou¾ijete je takto [[TextFormattingRules#Odstavce]] - TextFormattingRules#Odstavce.

Nadpisy

Nadpisy jsou vytvoøeny umístìním vykøièníku (!) na zaèátku øádky. Více vykøièníkù urèuje úroveò nadpisu. Napøíklad,

! Nadpis 1. úrovnì 
!! Nadpis 2. úrovnì 
!!! Nadpis 3. úrovnì 
!!!! Nadpis 4. úrovnì 

Nadpis 1. úrovnì

Nadpis 2. úrovnì

Nadpis 3. úrovnì

Nadpis 4. úrovnì


Øídící kódy

Cokoliv umístìné mezi [= a =] není zkoumáno PmWiki/PmWiki. To umo¾òuje snadno vytváøet WikiSlova, která nejsou odkazem a vypnout zpracování speciálních znaèkovacích pravidel. Znaèky [= a =] mohou obalovat více øádek. Napøíklad, mezera[= na zaèátku øádky zpùsobí, ¾e text do následujícího =] bude zobrazen písmem pevné ¹íøky a nebude zkoumán PmWiki/PmWiki (u¾iteèné pro výpisy programù).


Èíslovaný seznam

Èíslovaný seznam vytvoøíte umístìním dvojkøí¾ku (#) na zaèátku øádky.

# Pøipravte experiment
## Rozbalte pop-tart
## Vlo¾te pop-tart do tousteru
# Zaènìte péct pop-tart
# Dr¾te se stranou
 1. Pøipravte experiment
  1. Rozbalte pop-tart
  2. Vlo¾te pop-tart do tousteru
 2. Zaènìte péct pop-tart
 3. Dr¾te se stranou

Seznam pojmù

Seznam pojmù je vytvoøen umístìním dvojteèek na zaèátku øádky:

:pojem:definice pojmu
::pojem na druhé úrovni:definice pojmu na druhé úrovni
pojem
definice pojmu
pojem na druhé úrovni
definice pojmu na druhé úrovni

Tabulky

Tabulky vytvoøíte uzavøením polí mezi dvì svislé èáry '||'. Pole zaèínající a konèící mezerou jsou vystøedìna; pole zaèínající mezerou jsou zarovnána vpravo; v ostatních pøípadech jsou pole jsou zarovnána vlevo. Prázdné pole (bez mezer) zpùsobí spojení s následujícím sloupcem (v souèasné dobì nelze spojit více øádek). Øádek zaèínající '||' urèuje atributy následující tabulky. '!' jako první znak v poli zpùsobí jeho zvýraznìní a mù¾e být pou¾it pro hlavièku tabulky.

||align=center border=1 width=50%
||!Tabulka||!Hlavièka||!Pøíklad||
||!Vlevo  || Støed || Vpravo||
||A    ||!  B  ||   C||
||    || jeden záznam ||   ||
||    || spojená pole ||||
TabulkaHlavièkaPøíklad
VlevoStøedVpravo
ABC
 jeden záznam 
 spojená pole

Nena¹li jste tu, co jste hledali?

Prostudujte MarkupMasterIndex, SimpleTables, SimpleTables2, AdvancedTables, nebo Links

<< | PmWiki.DocumentationIndex | >>

Править - История - Печать - Последние изменения - Поиск
Редакция от 22.08.2007 18:02