Последние изменения - Поиск:

Разделы

PmWiki

ред.

Upgrades

PmWiki je navr¾ena pro jednoduchou aktualizaci bez ovlivnìní ulo¾ených stránek a nastavení. Ve vìt¹inì pøípadù staèí pouze nakopírovat novou verzi pøes stávající soubory (tj. pøepsat je).

Poznámka pro u¾ivatele PmWiki 1.0 sites: Pøechod z verze 1.0.x na 2.0 vy¾aduje více inteligence ne¾ pouhé pøepsání souborù , viz PmWiki:Upgrading From PmWiki 1.

Aktualizace PmWiki:

1. Pøeètìte si Poznámky k vydání

Pokud aktualizujete na novou verzi úrovnì "major release" (tj. vydání li¹ící se od pøedchozího èíslem ji¾ na druhém místì napø. z 0.5.27 na 0.6.0), potom si pøeètìte pozornì PmWiki:ReleaseNotes(=Poznámky k vydání) ne¾ zaènete s aktualizací; mohou být nutné zásahy. Pøesto¾e od verze 2.0 beta je to opravdu jen pøekopírování souborù, neu¹kodí...

2. Zálohování

V¾dy je nutno pøed zmìnou celou instalaci zazálohovat Zálohování (a obnova). Mù¾ete zkopírovat celou instalaci nebo jen adresáø wiki.d/ a jiné lokální (jako config.php, localmap.txt, adresáø uploads/ etc.).

3. Sta¾ení a rozbalení archivu

Stáhnìte si zvolenou verzi z PmWiki:download stránky.

Rozvalte tar archive tar -xvzf tgzfile, pøièem¾ tgzfile je sta¾ený soubor; tím vytvoøíte pmwiki-x.y.z adresáø s novou verzí softwaru.

4. Kopírování

Pøepi¹te tìmito soubory va¹í stávající instalaci. Napøíklad pokud máte nainstalovanou PmWiki v adresáøi pmwiki, provedete tento pøíkaz:

cp -a pmwiki-x.y.z/. pmwiki

Note that BSD systems will not have the -a option as a command-line argument for cp, but that's okay, since it's just shorthand for cp -dpR, so use that instead of -a.

Na nìkterých FreeBSD serverech a Mac OS X je tøeba pou¾ít

cp -Rpv pmwiki-x.y.z/. pmwiki

5. Aktualizovat pøizpùsobení a recepty z kuchaøky

Vyjma místních pøizpùsobení a pou¾itých receptù z kuchaøky je hotovo.

Stránka PmWiki:Site Analyzer zobrazí mo¾né aktualizace receptù.

Jestli¾e jste svá pøizpùsobení nerealizovali v souborech pmwiki.php a skriptech v adresáøi scripts/, va¹e instalace by mìla být plnì funkèní. (Zmìny zmínìných souborù nejsou doporuèeny.

(Místní pøizpùsobení? je tøeba provádìt v local/config.php, pub/css, apub/skins/yourskinname)

Poznámka: Dal¹í tipy naleznete na stránce PmWiki:Troubleshooting.

<< Úvodní nastavení | Index dokumentace | Administrace nahrávání pøílohistration? >>

Jak urèím èíslo mnou pou¾ívané verze PmWiki?

viz version? - .

Jak vyzkou¹et novou verzi bez zmìny stávající instalace u¾ívané náv¹tìvníky?

Nejjednodu¹¹í je nainstalovat novou wiki do oddìleného adresáøe a pro novou instalaci vlo¾it do souboru local/config.php:


    $WikiLibDirs = array(&$WikiDir,
      new PageStore('/path/to/existing/wiki.d/{$FullName}'),
      new PageStore('wikilib.d/{$FullName}'));

Tak mù¾ete vyzkou¹et novou verzi bez ovlivnìní stávající èi rizika zmìny stránek. (Samozøejmì v¹echny recepty a pøizpùsobení musíte zkopírovat/nainstalovat do nové verze ruènì). (Pozn. pøekl - omlouvám se ale nejsem si jist zda je tento odstavec pøelo¾en korektnì (abyste mnì netrhali hlavu:), není mi to jasné)

Po vyzkou¹ení pak aktualizujete.

Править - История - Печать - Последние изменения - Поиск
Редакция от 30.08.2007 23:21