Последние изменения - Поиск:

Разделы

PmWiki

ред.

Barvy - styly barev

authors (basic)

Pøíklady barev

Standartní PmWiki barvy

black black
blue blue
gray gray
green green
maroonmaroon
navy navy
purplepurple
red red
silversilver
white white
yellowyellow

Dal¹í standardnì definovatelné barvy v PmWiki:

%color=#0000cc define=hdblue%
%color=#006600 define=dkgreen%
%color=#009999 define=bluegrass%
%color=#33ffcc define=teal%
%color=#660066 define=dkpurple%
%color=#6600cc define=perwi%
%color=#666666 define=dkgrey%
%color=#669966 define=mistgreen%
%color=#669999 define=slategr%
%color=#9966cc define=ltpurple%
%color=#999999 define=ltgrey%
%color=#99ccff define=ltblue%
%color=#99ff33 define=springgreen%
%color=#cc33cc define=magenta%
%color=#cc6633 define=btorange%
%color=#cccccc define=grey%
%color=#ccffcc define=ltgreen%
%color=#ff3399 define=pink%
%color=#ff6666 define=ltred%
%color=#ff9900 define=orange%
%color=#ff9966 define=ltorange%
%color=#ffbb66 define=gold%

BarvaZápis ve zdrojiVýsledný text
Light Red%ltred%Light Red%%Light Red
Pink%pink%Pink%%Pink
Light Blue%ltblue%Light Blue%%Light Blue
BlueGrass%bluegrass%Bluegrass%%Bluegrass
Hard Blue%hdblue%Hard Blue%%Hard Blue
Teal%teal%Teal%%Teal
Light Green%ltgreen%Light Green%%Light Green
Spring Green%springgreen%Spring Green%%Spring Green
Mist Green%mistgreen%Mist Green%%Mist Green
Dark Green%dkgreen%Dark Green%%Dark Green
Slate Green%slategr%Slate Green%%Slate Green
Light Purple%ltpurple%Light Purple%%Light Purple
Dark Purple%dkpurple%Dark Purple%%Dark Purple
Perriwinkle%perwi%Perwi%%Perwi
Magenta%magenta%Magenta%%Magenta
Gold%gold%Gold%%Gold
Orange%orange%Orange%%Orange
Burnt Orange%btorange%Burnt Orange%%Burnt Orange
Light Orange%ltorange%Light Orange%%Light Orange
Grey%grey%Grey%%Grey
Dark Grey%dkgrey%Dark Grey%%Dark Grey
Light Grey%ltgrey%Light Grey%%Light Grey

Rady a Tipy:

 • Obdobnì si mù¾ete nadefinovat samozøejmì i svoje barevné styly
 • Pro rychlé probarvení textu nemusíte definovat nový barevný styl; staèí zapsat hexadecimální kód barvy ve tvaru%color=#cc33cc% pøed nìjakým textem bez "define". Definování stylu je vhodné pøi opakovaném pou¾ití této barvy.
 • V kódu barvy pou¾ívejte malá písmena - pøedejdete chybné interpretaci jako Wiki slova.
 • Nezapomínejte na mírné rozdíly v barevném podání Windows a Macu.
 • Barva textu vypadá v¾dy jasnìji ne¾ stejnì jasné pozadí, nebo» bílé pozadí umocòuje celkový jas. Proto by pro dosa¾ení stejného jasu mìla být barva textu tmav¹í ne¾ barva pozadí (pokud samozøejmì nepou¾íváte wiki s inverzním barevným schematem).
 • Pøíli¹ mnoho barev na stránce je velmi ru¹ivé; pou¾ívejte støídmnì a s rozvahou.
 • Skrytí textu nastavením jeho barvy na bílou jej neskryje - je dostupný ve zdrojovém kódu stránky a pøi vybrání bílého textu je mo¾né jej pøeèíst (Ctrl+A); pøesto pøi jednou¾ivatelském módu stránek mù¾e autor mírnì skrýt odkaz Upravit zmìnou jeho barvy. Neznamená to v¹ak, ¾e je nedostupný!

Dal¹í nastavené barev (externí odkazy se otevírají v novém oknì)

 • 4096 Color Wheel at Mandarin Design - pomù¾e vybrat barvu a zjistit její hexadecimální kod
 • Websafe Color Chart at Mandarin Design - seznam barev bezpeèných (tj. reprodukovatelných) barev pro prostøedí Internetu
 • http://www.w3schools.com/html/html_colors.asp - výklad problematiky barev a HTML
 • Pixie download site - free Windows program který vám umo¾ní zjistit hex, RGB, HTML, CMYK a HSV hodnoty libovolné barvy na va¹em monitoru. (tj. okopírovat barevné schéma mé oblíbené aplikace..) (on Macintosh just open TextEdit and use shift+command+c)

Komentáøe

Jak administrovat barvy pro v¹echny stránky??

Definujte potøebné barvy v konfiguraèním souboru na serveru. (viz. Osobní Wiki styly). Napøíklad vlo¾te následující øádky do souboru local/config.php:

  $WikiStyle['hdblue']['color']='#0000cc';
  $WikiStyle['dkgreen']['color']='#006600';
  $WikiStyle['teal']['color']='#33ffcc';
  $WikiStyle['dkpurple']['color']='#660066';
  $WikiStyle['perwi']['color']='#6600cc';
  $WikiStyle['dkgrey']['color']='#666666';
  $WikiStyle['mistgreen']['color']='#669966';
  $WikiStyle['slategr']['color']='#669999';
  $WikiStyle['purple']['color']='#990099';
  $WikiStyle['ltpurple']['color']='#9966cc';
  $WikiStyle['ltgrey']['color']='#999999';
  $WikiStyle['ltblue']['color']='#99ccff';
  $WikiStyle['springgreen']['color']='#99ff33';
  $WikiStyle['magenta']['color']='#cc33cc';
  $WikiStyle['btorange']['color']='#cc6633';
  $WikiStyle['grey']['color']='#cccccc';
  $WikiStyle['ltgreen']['color']='#ccffcc';
  $WikiStyle['pink']['color']='#ff3399';
  $WikiStyle['ltred']['color']='#ff6666';
  $WikiStyle['orange']['color']='#ff9900';
  $WikiStyle['ltorange']['color']='#ff9966';
  $WikiStyle['gold']['color']='#ffbb66';
  $WikiStyle['yellow']['color']='#ffff00';

<< Pøíklady WikiStylù | Index dokumentace | Typy seznamù >>

Править - История - Печать - Последние изменения - Поиск
Редакция от 26.08.2007 00:25