Последние изменения - Поиск:

Разделы

PmWiki

ред.

Pøíklady pou¾ití Wiki stylù

Viz také Wiki Styly Plus a wiki styly a barvy.

PmWiki pou¾ívá WikiStyly pro nastavení barvy textu a jiných atributù.

Style je specifikován párem znakù procenta % a ovlivòuje text následující za touto znaèkou:

Tento text je %color=red% èervený,
%color=blue% modrý, %% a normální
(èerný).

Tento text je èervený, modrý, a normální (èerný).

Existuje velký poèet pou¾itelných vlastností, které je mo¾no stylem ovlivnit, pøevzaté pøedev¹ím z HTML a CSS. Ator sám mù¾e definovat pro jednotlivé styly (obsahující rozvleklé popisy formátování, barev atp.) jejich název (v anglické dokumentaci zkratku), co¾ usnadní jejich opakované pou¾ití. Pøiøazení jména se provádí pomocí vlastnostidefine=. Napøíklad pro definici stylu %red% je mo¾no zapsat:

%color=red define=mystyle%
Zde je %mystyle% èervený text
ovlivnìný pomocí pojmenovaného
stylu, vý¹e definovaného.

Zde je èervený text ovlivnìný pomocí pojmenovaného stylu, vý¹e definovaného.

Názvy stylù mohou být kombinovány s jinými styly, s vlastnosti:

%color=red define=lovelyred%
%bgcolor=yellow define=likegrapefruit%

%red% Tento text je èervený, %red
bgcolor=#ccc% èervený na ¹edém
pozadí %lovelyred likegrapefruit% a
èervený na ¾lutém pozadí.

Tento text je èervený, èervený na ¹edém pozadí a èervený na ¾lutém pozadí.

Vlastnost apply= umo¾òuje lépe definovat prostor ovlivnìný stylem. Zápisem apply=block ve stylu zpùsobí, ¾e styl bude aplikován na celý blok namísto výhradnì následujícího textu:

Tento blok %apply=block bgcolor=yellow% je ¾lutý, aèkoli je styl
definován a¾ v prostøedku stránky. Styl %bgcolor=pink% rovne¾ uvnitø
øádku ale bez vymezení platnosti pro celý blok ovlivní pouze vymezený
text,%% tak jako pøedtím.

Tento blok je ¾lutý, aèkoli je styl definován a¾ v prostøedku stránky. Styl rovne¾ uvnitø øádku ale bez vymezení platnosti pro celý blok ovlivní pouze vymezený text, tak jako pøedtím.

Je tedy mo¾né formátovat celé bloky textu doprava èi na støed:

%block text-align=right% Text tohoto odstavce je zarovnán doprava.

%block text-align=center% Text tohoto odstavce je zarovnán na støed.

Text tohoto odstavce je zarovnán doprava.

Text tohoto odstavce je zarovnán na støed.

ves kuteènosti PmWiki pøeddefinuje názvy (zkratky) %right% a %center% je tedy mo¾no výraznì jednodu¹eji:

%right% Zarovnáno doprava

%center% Zarovnáno na støed.

Zarovnáno doprava

Zarovnáno na støed.

Autoøi mohou snadno definovat jejich vlastní styly:

%block bgcolor=#fdf define=Pm%
%center bgcolor=#dfd border='3px dotted green' define=goofy%
%right bgcolor=#ffffcc border='1px dotted red' padding=5px
define=rediguana%
%define=strike text-decoration=line-through%

%Pm% Ve¹kerý text na svìtle fialovém pozadí je komentáø pro "Pm".

%goofy% Toto je text od Goofyho.

%rediguana% toto plácá rediguana.

%goofy%ahoj, jsem %strike%nad¹en%% a %strike%potì¹en%% ¾e jsem vás tu
potkal.

Ve¹kerý text na svìtle fialovém pozadí je komentáø pro "Pm".

Toto je text od Goofyho.

toto plácá rediguana.

ahoj, jsem nad¹en a potì¹en ¾e jsem vás tu potkal.

Styly mohou být pou¾ity na v¹echny typy blokù:

* %block bgcolor=yellow% Toto je
polo¾ka seznamu
* Dal¹í polo¾ka

* Dal¹í polo¾ka

# dal¹í seznam
 • Toto je polo¾ka seznamu
 • Dal¹í polo¾ka
 • Dal¹í polo¾ka
 1. dal¹í seznam

U seznamù jsou nìkteré styly ji¾ pøeddefinovány, nyní jsou dostupné %ROMAN%, %roman%, %ALPHA%, a %alpha%. Tyto styly musí být uvedeny u první polo¾ky seznamu (mo¾ná bude vytvoøena alternativní syntaxe pro tyto typy seznamù):

# %ROMAN% Top level
## %ALPHA% second-level
## second-level
## second-level
### third-level
### third-level
## second-level
### third-level
#### %alpha% fourth-level
##### %roman% fifth-level
##### fifth-level
#### fourth-level
# top-level
# top-level
 1. Top level
  1. second-level
  2. second-level
  3. second-level
   1. third-level
   2. third-level
  4. second-level
   1. third-level
    1. fourth-level
     1. fifth-level
     2. fifth-level
    2. fourth-level
 2. top-level
 3. top-level

Wiki styly mohou být kombinovány s CSS styly, rpo automatizaci viz Cookbook:OutlineLists.

Q & A

Jak vytvoøit blok pevnì formátovaného textu?

Pou¾ijte nìco obdobného (pøedpokládaje ¾e chcete tento blok umístit mezi text v nìm¾ jsou wiki znaèky a URI rozpoznávány).

>>white-space=pre<<
tento blok je ''pevnì formátován'', jsou vidìt  v¹echny  bílé
znaky ( mezery,  
konce øádek
Odkazy jako [[wiki styles|wiki styly]] apod. stále fungují.
>><<

tento blok je pevnì formátován, jsou vidìt v¹echny bílé znaky ( mezery, konce øádek Odkazy jako wiki styly apod. stále fungují.

Jak vytvoøit blok pevnì formátovaného textu s barevným pozadím a ohranièením?

Pou¾ijte nìco podobného (wiki znaèky apod. nejsou v tomto úseku rozpoznávány):

%block bgcolor=#f0f9ff border='1px solid gray' padding=5px%[@
ip access-list extended example-acl
remark ** This is an example acl **
deny ip any host 10.0.0.1
permit ip any any
@]
ip access-list extended example-acl
remark ** This is an example acl **
deny ip any host 10.0.0.1
permit ip any any

Jak vytvoøit blok textu (obsahující wiki znaèky) s barevným pozadím a ohranièením?

>>teal background-color:silver
border:'medium dotted green'<<
Hello world
* odrá¾ky
# èíla
>><<

Hello world

 • odrá¾ky
 1. èíla

<< WikiStyly | Index dokumentace | Wiki styly a barvy >>

Править - История - Печать - Последние изменения - Поиск
Редакция от 26.08.2007 13:04