Последние изменения - Поиск:

Разделы

PmWiki

ред.

Wiki styly

authors (basic)

Základy Wiki stylù

Wiki styly umo¾òují mìnit barvu a jiné vlastnosti obsahu stránek. Wiki styly se zapisují uzavøené znaménky procent, tedy %red% nebo %bgcolor=blue%.

Základní pou¾ití stylù je pro zmìnu atributù textu jako je barva textu, barva pozadí, font písma. PmWiki definuje nìkolik stylù pro zmìnu barev %black%, %white%, %red%, %yellow%, %blue%, %gray%, %silver%, %maroon%, %green%, %navy%, and %purple%.

Ko¹ík obsahuje %red% tøe¹nì, %blue%
borùvky, %purple% mango, %green%
limetky, %% a dal¹í.

Ko¹ík obsahuje tøe¹nì, borùvky, mango, limetky, a dal¹í.

Pro dal¹í barvy mimo tyto základní pou¾ijte wikistyl %color=...%. (Poznámka: RGB barvy (#rrggbb) v¾dy udávejte malými písmeny, abyste zamezili chybné interpretaci jako Wiki Slova?).

I'd like to have some %color=#ff7f00%
tangerines%%, too!

I'd like to have some tangerines, too!

Pro zmìnu pozadí pou¾ijte wikistyl %bgcolor=...%:

Tato vìta obsahuje %bgcolor=green
yellow% ¾lutý text na zeleném
pozadí.

Tato vìta obsahuje ¾lutý text na zeleném pozadí.

See Wiki Style Colors for more color help.

Rozsah platnosti

Wikistyly je mo¾né definovat s urèeným rozsahem. Bez urèení rozsahu je styl aplikován na jakýkoli následující text a¾ do konce odstavce nebo do pou¾ití jiného stylu. Zahrnutím definice rozsahu je mo¾no urèit pou¾ití stylu na celý odstavec (%p ...%), na celý seznam (%list ...%), na polo¾ku uvnitø seznamu (%item ...%), nebo na celý blok block ? (%block ...%). Tyto rozsahy jsou pøeddefinovanými zkratkami pro atribut "apply=", popsaném ní¾e.

%p bgcolor=#ffeeee% Pou¾ití wikistylu, který zaèíná na prvním
øádku odstavce a je pou¾it a¾ do konce, pøesto¾e %blue% je zde
následnì pou¾itý jiný styl%%, který by jinak zpùsobil ukonèení
jeho platnosti .

Pou¾ití wikistylu, který zaèíná na prvním øádku odstavce a je pou¾it a¾ do konce, pøesto¾e je zde následnì pou¾itý jiný styl, který by jinak zpùsobil ukonèení jeho platnosti .

Pro oznaèení velkého úseku textu pou¾ijte znaèku>>style<<; jí definovaný styl bude platit a¾ do ukonèení znaèkou >><<.

>>blue font-style:italic
bgcolor=#ffffcc<<
V¹e od tohoto øádku bude modrou
kurzívou,

To zahrnuje
  pevnì formátovaný text
* seznamy
-> odsazené polo¾ky
>><<

V¹e od tohoto øádku bude modrou kurzívou,

To zahrnuje

  pevnì formátovaný text
 • seznamy
odsazené polo¾ky

Znaèka(:div style:) plní ve vìt¹inì pøípadù stejnou funkci jako >>style<<, ale informace je umístìna do atributu style=""

(:div style="font-style:italic;
border:1px solid blue;
background-color:#ffffcc; color:green":)
V¹e od tohoto øádku je zelenou
kurzívou,

Zahrnuje to
  pevnì formátovaný text
* seznamy
-> odsazené polo¾ky
(:divend:)

V¹e od tohoto øádku je zelenou kurzívou,

Zahrnuje to

  pevnì formátovaný text
 • seznamy
odsazené polo¾ky

Atributy

Ve specifikaci wikystylù jsou zahrnuty následující atributy:

  ------------ CSS -------------     --HTML--
  color        bgcolor       class 
  background-color  margin       id
  text-align     padding       hspace
  text-decoration   border       vspace
  font-size      float        target
  font-family     list-style     rel
  font-weight     width*       accesskey
  font-style     height*       value
  display

  Speciální: define, apply

Atributy prvních dvou sloupcù odpovídají cascading style sheet (CSS) vlastnostem stejného jména. Atributy tøetího sloupce je mo¾né aplikovat pouze na vybrané polo¾ky:

 • class= a id= pøiøazuje CSS tøídu nebo identifikuje HTML element
 • target=name otevírá odkaz v rámu "name"
 • rel=name in a link identifies the relationship of a target page
 • accesskey=x pøiøazuje 'x' jako klávesovou zkratku pro následující odkaz
 • value=9 nastavuje poèet polo¾ek uspoøádaného seznamu

* Atributy width a height jsou vyèlenìny pro tag obrázkù <img .../>. Pøi pou¾ití bez parametru "apply=" urèují vý¹ku a ¹íøku nìjakého obrázku <img ... /> který následuje. Jinak nastavují 'width:' a 'height:' vlastnosti stylovaného elementu.

Pou¾ití wikistylù na bloky?

Normálnì se wikistyly pou¾ijí na úsek textu, ale atribut apply= umo¾òuje roz¹íøit úèinnost stylu na dal¹í prvky. Pøeddefinované hodnoty apply= jsou:

apply=imgpou¾ije se na jakýkoli následující obrázek 
apply=ppou¾ije se na souèasný odstavec*
apply=prepou¾ije se na souèasný pevnì formátovaný text 
apply=listna seznam*
apply=itemna polo¾ku seznamu*
apply=divna odstavec div 
apply=blockpou¾ije styly na aktuální blok,
a» se jedná o odstavec, seznam, polo¾ku seznamu, heading nebo division.
*

Oznaèené hvìzdièkou mají definované také zkratky, tedy %p color=blue% má stejný význam jako %apply=p color=blue%, a %list ROMAN% se shoduje s %apply=list list-style=upper-roman%.

Nìkteré zkratky wikistylù v sobì zahrnují atribut apply=, jako %right% je zkratka pro %text-align=right apply=block%.

Pou¾ití wikistylu se projeví pouze pokud je pou¾it v první øádce úseku, který má být formátován; jinými slovy pou¾ití wikistylu na tøetím øádku odstavce nemù¾e zmìnit jeho barvu textu:

zde je odstavec textu
a pokud se pokusíme
pou¾ít wikistyl %apply=p color=blue% 
a zmìnit barvu textu, 
neuspìjeme, nebo» zmìna je
zaznamenána a¾ po
zaèátku odstavce.

zde je odstavec textu a pokud se pokusíme pou¾ít wikistyl a zmìnit barvu textu, neuspìjeme, nebo» zmìna je zaznamenána a¾ po zaèátku odstavce.

Naopak, tento %p color=red% odstavec
''bude'' èervený, nebo» blokový styl
byl pou¾it ji¾ v prvním øádku.

Naopak, tento odstavec bude èervený, nebo» blokový styl byl pou¾it ji¾ v prvním øádku.

* Toto je seznam
* %list red% Oops, pozdì na ovlivnìní
seznamu!
 • Toto je seznam
 • Oops, pozdì na ovlivnìní seznamu!

Povolení stylování

Styly neuvedené vý¹e mù¾e PMWiki Adminstrator povolit zmìnou souboru local/config.php. Pro povolení atributu"line-height" pøidá øádku:

  $WikiStyleCSS[] = 'line-height';

to the local/config.php file.

U¾ivatelské styly

Atribut define= umo¾ní propojit zkratku s jakýmkoli wikistylem, zároveò mù¾e být pou¾it pro definování dal¹ího wikistylu.

%define=box block bgcolor=#ddddff
border="2px dotted blue"%

%box% [@
$ echo "Hello world"
Hello World
$ exit
@]

%box font-weight=bold color=green% [@
$ echo "I said, HELLO"
@]
$ echo "Hello world"
Hello World
$ exit
$ echo "I said, HELLO"

Tip: Je vhodné umístit u¾ivatelskou definici stylù do stránky Group Header?, èím¾ se stane platná pro v¹echny stránky skupiny. Nebo wiki administrator? mù¾e pøeddefinovat styly, local customization? (viz Custom Wiki Styles).

Tip: Dobrým zvykem je také stylování podle významu textu. Pokud budete chtít napøíklad zobrazovat dùle¾itá sdìlení na va¹ich stránkách zelenì, definujte %define=dulezite green% a pou¾ívejte v dokumentech %dulezite% namísto %green%. A¾ se vám pozdìji zelená znelíbí, bude výraznì jednodu¹¹í zmìnit (jednu) definici stylu ne¾ v¹echny výskyty %green% celého webu.

Tip: Jakýkoli nedefinovaný WikiStyl je automaticky uchopen jako odkaz na tøídu, tedy %pre% je shodné s %class=pre%.

Pøeddefinované styly

PmWiki definuje následující styly.

 • Barva textu: black, white, red, yellow, blue, gray, silver, maroon, green, navy, purple (shortcut for %color=...%)
 • Zarovnání textu: %center% and %right%
 • Obrázky a objekty
  • Plovoucí vlevo èi vpravo: %rfloat% and %lfloat%
  • Rámce: %frame%, %rframe%, and %lframe%
  • Nastavení jako miniatura: %thumb%
 • Otevøení odkazu v novém oknì: %newwin% (shortcut for %target=_blank%)
 • Komentáøe: %comment% (shortcut for %display=none%)
 • Seznamy: %decimal%, %roman%, %ROMAN%, %alpha%, %ALPHA% (viz také Cookbook:OutlineLists)

Pøíklady

Pøíklady Wiki stylù obsahuje øadu pøíkladù pou¾ití wikistylù na stránkách.

Známé problémy

 • Procenta zapisovaná v definici stylù (like: %block width=50% %) je nutno zapisovat "pct" místo "%".

Odkazy

<< Tabulkové direktivy | Index dokumentace | Pøíklady WikiStylù >>

Nìkteré barvy mi nefungují - napøíklad %color=#AAAAAA% se zobrazí, ale %color=#AA3333% nefunguje; kde je chyba?

Pou¾ívejte malá písmena pro zápis hex barevných kódù, jinak dochází ke konfliktùm s WikiWord?.

why is a color word not a class class, eg

(:div class="frame green"
style="font-size:smaller":)
This text should be small, green, and
surrounded by a frame
(:divend:)

This text should be small, green, and surrounded by a frame

why does this not work?

(:div class="blue rframe" style="font-size:smaller":)
This text should be small, blue, and surrounded by a right floated frame
(:divend:)

This text should be small, blue, and surrounded by a right floated frame

Править - История - Печать - Последние изменения - Поиск
Редакция от 09.11.2008 00:08