С Граффити в России

PmWikiTr: PmWiki

(Bu sayfa Ýngilizce PmWiki.PmWiki sayfasýnýn Türkçe çevirisidir, güncelleme 20.03.2007)

PmWiki, çok sayýda kiþinin ortak að sayfalarý oluþturmasýna olanak saðlayan viki (Ýngilizce) temelli bir sistemdir.

PmWiki sayfalarý küçük bir fark dýþýnda tamamen normal að sayfalarý gibi görünür; PmWiki sayfalarýnda, temel metin düzenleme kurallarý ile deðiþiklikler yapýlmasýna ve yeni sayfalar eklenmesine olanak saðlayan bir "Edit" (Düzenle) baðlantýsý vardýr. Kullanýcýlar sayfalara ekleme yapabilmek için HTML ya da CSS gibi þeyler bilmek zorunda deðildir. Sayfalara eriþim herkese açýk olabilir ya da deðiþiklik yapma yetkisi yalnýzca belirli sayýda kullanýcýyla sýnýrlanabilir. PmWiki'nin Temel Özellikleri Þablon Kullanýmý: Site yöneticisi þablonlar (Skins) kullanarak PmWiki sayfalarýn iþlevlerini ve görünüþünü kolaylýkla deðiþtirebilir. Hazýr þablonlardan birisini kullanýlabilir ya da bunlar üzerinde deðiþiklik yapýlabilir ya da tamamen yeni bir þablon oluþturulabilir. Eriþim Denetimi: PmWiki ile kullanýcýlarýn sitenin tamamýnda, gruplandýrýlmýþ belirli sayfalarda ya da tek bir sayfada deðiþiklik yapabilmesine olanak saðlayan parolalar (Ýngilizce) atanabilir. Parola ile eriþim yetkisi, sayfayý okumaya, sayfalar zerinde deðiþiklik yapmaya ya da dosya yüklemeye yetkili kiþilerin denetlenmesini saðlar. Bu eriþim sistemi tamamen PmWiki'ye özgüdür, ancak istenirse .htaccess, LDAP sunucusu ya da MySQL veritabaný gibi diðer baþka eriþim denetim sistemleri de kullanýlabilir. Esneklik: PmWiki'nin felsefesini (Ýngilizce) oluþturan temel ilkelerden birisi de çekirdek özellikleri mümkün olduðunca küçük tutmak, ancak yöneticilerin sitelerine farklý özellikler eklemesini olabildiðince kolaylaþtýrmaktýr. Bu nedenle PmWiki'ye istenirse, yemek kitabýndan yüzlerce farklý eklenti (PmWiki diliyle: tarif) eklenebilir.

PmWiki PHP ile geliþtirilmiþtir ve "Genel Kamu Lisansý" (General Public License) altýnda daðýtýlmaktadýr. Tasarýmý sýrasýnda, çok deðiþik amaçlarla kullanýlabilmesi için kurulumunun (Ýngilizce), özelleþtirilmesinin ve bakýmýnýn kolay olmasýna özen gösterilmiþtir.

PmWiki Patrick R. Michaud'un tescilli markasýdýr. Bu site pmwiki-2.2.33 sürümü ile çalýþmaktadýr.

PmWiki Ana Sayfasýna pmwiki.org adresinden eriþilebilir.

Получено с http://www.graffiti.org.ru/PmWikiTr/PmWikiTr
Редакция от 05.02.2009 22:07